xixi

xixi

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
KUK

KUK

Všetky záhady sveta som vedel vysvetliť, od temna prachu zeme po zenit. Z pút myšlienok a klamov som sa oslobodil. Záhadu smrti neviem rozuzliť! Avicenna

Reinkarnácia v iných kultúrach a náboženstvách
Náuka o znovuzrodení (o reinkarnácii) existovala v tej či onej podobe vo väčšine kultúr a náboženstvách sveta. Nájdeme ju v Egypte, v židovskej Kabale, v niektorých afrických kultúrach a prirodzene vo východných náboženstvách ako je hinduizmus, budhizmus, džinizmus alebo sikhizmus.
Nemecký filozof Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) píše: "Zisťujeme, ako sa náuka o sťahovaní duše, ktorá pochádza z najstarších a ušľachtilých dôb človeka, v rôznych obdobiach šírila po celej krajine ako názor väčšej časti ľudstva." (Z diela "Svet ako vôle a idea ".) Reinkarnácia sa často spája s náboženstvom východu, ale skutočnosťou je, že sa miestami objavuje vo všetkých svetových náboženstvách.
Staroveké Grécko
duša.jpg
Všetko sa mení, nič neumiera. Hľa, prichádza odtiaľ tam a odtiaľ sem náš duch a zaberá údy. Hneď do ľudských tiel sa sťahuje z šeliem, z človeka prechádza do zveri zas, však neumiera nikdy. Ako tvárny vosk vždy v nových podobách zračí bez toho, zostáva rovnaký, či rovnakú si ponechá tvárnosť, predsa však stále je ten istý, tak duše, ako učím, je stále tá istá, iba ak v rozličné tvary a podoby prechádza stále Tak písal rímsky spisovateľ Ovidius vo svojom diele "Premeny",
ktoré pojednáva o bohoch antického Grécka. Myšlienky, ktoré tu vyjadruje, neboli v žiadnom prípade pre Grékov tej doby cudzie. Filozofi ako Sokrates alebo Platón prijímali reinkarnáciu s najväčšou vážnosťou a rozšírili ju po Európe. Od nich ju prevzal aj kresťanský mysliteľ Origenes. V období renesancie na základe Platónove filozofie vznikali celé školy a všetky prijímali náuku o reinkarnácii. Platónova filozofia sa takmer podobá védskej filozofii. Duše nezávisí na tele a je mu nadradená. Hmotné telo dušu obmedzuje, ale keď sa duša oslobodí z pút k pomíjivému hmotnému telu a dospeje k pôvodnej duchovnej úrovni, oslobodí sa. Platón preto považuje hmotné telo za druh väzenia, aj keď je to zároveň cenný nástroj na dosiahnutie oslobodenia. V Bhagavad-gíte (13.35) nájdeme rovnakú pravdu: "Tí, ktorí očami poznanie vidí rozdiel medzi telom a znalcom tela a vedia, ako sa vyslobodiť z pút hmotnej prírody, dosahujú najvyšší ciele."
Egypt
egypt.jpg
Egypt hral spoločne s Gréckom v histórii západného náboženstva významnú úlohu. Už 4 000 rokov pred Kristom existovala v Egypte mocná a mystická kultúra, ktorá láka bádateľa dodnes. Väčšia časť príbehov Starého zákona sa odohráva v Egypte. Mnohé prvky egyptského mysticizmu prebral kočovné národy z Izraela a zachovali ich v ezoterických židovských učeniach, v Kabale ("Stromu života"), ktorú náuka o reinkarnácii prestupuje. V egyptskej mytológii vzlieta z ohňa do večného obehu zlatý znovuzrodený vták Fénix. Nemecký filozof GWF Hegel (1870 - 1931) píše:
"Myšlienku reinkarnácia (náuku o znovuzrodenie) nájdeme vyvinutou vo vzťahu k individuálnej existenciu, ale známejší je mýtus o Fénixovi, akomsi Prírodným živote, ktorý sa večne pripravuje na svoj ​​zánik a sám sa potom spália , aby po zničení znovu vznikol v novej podobe, pričom každá životné fázy bude svojim spôsobom materiál, s ktorým sa vypracuje do nového štádia ... "(Z diela" Filozofia o histórii ".)
Egyptská metafyzika niekedy nazýva dušu nižšia" ka "a vyššie dušu "ba". Nižšia duša bola na obraze znázorňovaná hieroglyfickým znakom, kdežto vyššia duša bola zobrazovaná symbolom vtáka s ľudskou hlavou. Zatiaľ čo "ka" bola vždy bytostí nejasnou, bola duša ba umiestnená v oblasti srdca, odkiaľ pred smrťou unikla. Nižšia telesná duša "ka" bola viazaná na hrob, kdežto vyššia duša "ba" viazaná nebola. Hermova kniha rozpráva: "Duša putuje z podoby do podoby a sídla na jej púti sú mnohé. Berieš na seba tela ako odevy a ako odevy je opäť svlékáš. Si stará, ó duša človeka, ale napriek tomu si večná.
"Podobnosť s jedným veršom Bhagavad-gíty, slávneho klasického diela Indie, je prekvapivá: "Podobne ako si človek oblieka nové šaty a odkladá staré, rovnako tak duša prijíma nová hmotné telá o odkladá stará a neužitočná." (Bhagavad-Gita 2.22.) To svedčí o tom, že ako Gréci, tak Egypťania často čerpali z indickej kultúry, s ktorou boli v kontakte.
Islám
islam.jpg
Islam vznikal v 7. storočí po Kristovi a je to z mnohých hľadísk zvláštne náboženstiev. Ak hovoríme o filozofiu, je veľmi jednoduché. Možno práve preto sa islam veľmi rýchlo rozšíril medzi prostými ľuďmi Stredného východu. Napriek tejto jednoduchosti má islam niekoľko svojich filozofov. Arabskí myslitelia boli obzvlášť oddaní gréckej tradícii, predovšetkým novoplatónskému učenia, čo prirodzene viedlo k tomu, že náuka o reinkarnácii sa zakorenila aj v tomto zjavne nehostinnom prostredí.Sufis, ktorí o sebe tvrdia,
že rozumie ezoterickému výkladu Koránu, väčšinou prijímali reinkarnáciu a stavali ju na popredné miesto vo svojom náboženstve. V islamskej literatúre nájdeme na mnohých miestach priame odkazy na reinkarnáciu. V Koráne napríklad nájdeme: "Boh tvorí živé bytosti a posiela ich znovu a znovu, kým sa k Nemu nevráti." Môžeme tu nájsť aj nasledujúce malebný popis reinkarnácia: "Keď sa telo úplne rozpadne ako stará škrupina, duša sa oslobodí a získa miesto neho telo nové ... Vy, ktorí sa teraz trápite, že opúšťate telo, nariekajte tiež, keď ste do neho vstúpili. Osobnosť človeka je iba maska, ktorú na seba duša berie počas jedného obdobia. Nesie ju určenú dobu a potom ju odhodí a vezme si namiesto nej inú. "(Nový Korán.)
Židovstvo, kresťanstvo a islam patrí medzi náboženstvo, ktorých učenie má svoje korene v semitskom spôsobu myslenia a kultúre. Napriek všetkým teologickým bojom, klatbám a náboženskému prenasledovaniu, ktoré zažívala stredoveká Európa, náuka o reinkarnácii na tejto relatívne neúrodnej pôde celkom dobre rástla. Počnúc stredovekom, cez renesanciu, osvietenstvo atď. Má pozoruhodný vplyv až dodnes.
V Indii je situácia pochopiteľne iná. Védska literatúra obsahuje neuveriteľne podrobné popisy tejto náuky. V písmach ako sú Bhagavad-Gita, Šrímad-Bhágavatam, Vedanta-sútra a Upanišády sa presne opisuje, ako duchovná živá bytosť vstupuje do hmotného tela, ako v okamihu smrti telo opustí, keď je nesená jemným, subtílnym telom, a ako znovu vstupuje do maternice nové ženy, aby sa opäť "narodila". Týmto spôsobom pokračuje jej púť hmotnú existenciou, dokiaľ nie je osvietená transcendentálnym poznaním a nevráti sa k pôvodnému duchovnému bytiu, kde môže slúžiť s láskou
Židovsko-kresťanská tradícia
Biblia zaiste nevenuje príliš veľa pozornosti náuke o sťahovanie duše, ale tá určite nebola úplne neznáma neskoré hebrejskej tradícii, ktorá dominovala za Ježišovej doby a ktorú značne ovplyvnili myšlienky Grékov. Mnohé židovskej sekty prijímali za Ježišovho života názor o večnej duši. Farizeji boli napríklad jedni z nich. Židovský filozof Josef Flavius ​​vysvetľuje, že všetci zastávali názor, že ľudská duša je nezničiteľná, a zatiaľ čo duša neposlušných boli odsúdené k večnému utrpeniu, duše dobré boli povýšené do nových tiel. (Z diela "Židovská vojna".)
Gutenbergova Bible
K ďalšej skupine v tej dobe patrili Esérijové. (Podľa niektorých historikov k tejto skupine patril aj Ježiš Kristus.)
Podľa Josefa Flavia zastávali názor, že duše sa nemení, zatiaľ čo ľudské telo je premenlivé. Z nejakého dôvodu poklesne do väzenia hmotného tela, ale v okamihu smrti sa oslobodí a "stúpa radostne nahor." V židovskej kabalistickej tradícii je reinkarnácia ústrednou témou.
biblia.jpg
Zakladateľ kabalistickej školy v Španielsku Rabín Isaac Luria pravdepodobne učil o reinkarnácii, čo opisuje Rabín Chajim Vital vo svojom diele "života". Židovské písmo "Reuben" opisuje reinkarnáciu spôsobom, ktorý by asi urazil moderné bojovníčky za ženské práva. "Ak je muž skrblík, nech ekonomicky alebo duchovne, a neobdaruje svojimi peniazmi chudobných, alebo nedá svoje vedomosti nevedomým, potrestá sa tak, že sa narodí ako žena."
(Yalkut Reuben, Nos. 1,8,61 , 63.)
Vzhľadom na to, že učenie o reinkarnácii je tak výrazné v židovskom a egyptskom náboženstve, nie je prekvapujúce, že sa nachádza aj v Novom zákone. Biblie (dnešné vydanie) neobsahuje priame odkazy na reinkarnáciu, ale zároveň ani žiadne argumenty proti nej. V Biblii skôr nájdeme niekoľko miest, ktoré naznačujú, že ako Ježiš, tak jeho učeníci a aj ostatní ľudia v tom čase reinkarnáciu prijímali. Keď Ježišovi učeníci videli jedného človeka, ktorý bol od narodenia slepý, povedali: "Rabbi, kto zhrešil, že sa ten človek narodil slepý? On sám alebo jeho rodičia? "(Jn, 9.1-3, Nový zákon, ekum. Vydanie.) Ak bol to on sám, kto hrešil, musel to predsa urobiť v predošlom živote. V prvej epištole Korintským sa Pavol zmieňuje o niekoľkých detailoch znovuvzkriesenia: "Ale niekto azda povie:, Ako môžu mŕtvi vstať? A aká to budú mať tela, až prídu? ' Ty nerozumný človeče! Keď zasíváš semeno, nezačne prejavovať známky života, ak napred neodumrie. A seješ predsa nie už tú budúcu rastlinu, ale len obyčajné semeno, napríklad zrnko pšeničné alebo nejaké iné. A Boh mu dáva silu, aby vytvorilo taký stonku, ako sám chcel, a pôsobí, že každé semeno vytvára svoj ​​zvláštny stonku. A nie sú všetky tela rovnaká, ale iné je telo ľudí, iné zase telo zvieracie, iné je telo vtáčie, iné rybie. A sú telesá nebeské a sú telesá pozemská. A inak septembra telesá nebeské, inak telesá pozemská. Inak septembra slnko, inak septembra mesiac, inak septembra hviezdy. Dokonca aj hviezda od hviezdy sa líši leskom. Tak je to aj so vzkriesením mŕtvych. Do krajiny sa kladie telo, ktoré podlieha skaze, vstane však telo, ktoré skaze nepodlieha. Do krajiny sa kladie telo, ktoré budia ošklivosť, vstane však telo, ktoré budia úctu. Do krajiny sa kladie telo slabé, vstane však silné. "(Prvá epištola Korintským, 15.35-43, Nový zákon, OM Petrů.) Jeden z najväčších kresťanských mysliteľov tej doby bol Origenes (185-251?), Učeník jedného z cirkevných otcov, Clemensa Alexandrina (150-215). Obaja vo svojich textoch reinkarnáciu opisovali a podporovali. Zvlášť Origenes sa domnieval, že Ján Krstiteľ je totožný s Eliášom (Lukáš 9: 7-9), ktorého príchod bol predpovedaný skôr (Malachiáš 3:23.) O tomto píše, že z otázky, ktorú Židia položili Jánovi Krstiteľovi sa dá predpokladať, že "verili na znovuzrodenie ako na doktrínu, ktorú zdedili od svojich predkov, a tým sa vôbec otcovia tajomnému učeniu svojho majstra." (Matúš 17.10-13.) V inom výroku Origenes píše: "Nie je celkom logické, že duša je z rôznych nevysvetliteľných dôvodov prenesená do tela v súlade so svojimi zásluhami a predošlým konaním? Nie je to úplne logické, že duša získajú tela v súlade so svojimi zásluhami a predošlými operáciami a že tie, ktoré používali svoje telá na vykonávanie najväčšieho dobra by mali mať právo získať tela s lepšími vlastnosťami ako druhí? "Duša, ktorá je svojou podstatou nesmrteľná a neviditeľná, nemôže existovať v nejakom hmotnom mieste bez toho, aby mala telo, ktoré je prispôsobené k podmienkam toho miesta. V súlade s týmto odhadzuje v istom okamihu svoje telo, ktoré bolo nevyhnutné predtým, ale ktoré nie je možné ďalej používať v zmenenom stave a vymieňa ho za nové. Mnohé staré kresťanské skupiny v tej dobe prijímali reinkarnáciu. Hlásili sa k nej napríklad Kathariáni, kam patrili Albigeniáni a Waldeniáni vo Francúzsku, Bogomiliáni v Bulharsku a Pauliciáni v Arménsku. Kathariáni zastávali názor, že duša je nútená putovať z tela do tela, kým neinkarnuje do tela ako člena skupiny. (JF Rowbotham, "Troubadours and courts of love".) Ešte staršie kresťanské skupiny ako Priscilliáni v Španielsku, Simonistáni a kresťanskí gnostici, ako manichejcov, Marcionistáni, Basilidiáni a Valentiniana, učili aj o reinkarnácii. (Manichejcov sa skladali zo sedemdesiatich skupín.)
Takto videli smrť naši predkovia
reinkarnácia srelkaa.jpg
Už pred štyrmi tisícmi rokov ľudí trápila otázka, čo sa stane po tom, keď človek naposledy vydýchne. Vráti sa jeho duša do nového života, alebo je ozaj všetkému definitívny koniec?
reinkarnácia srelkaa.jpg
Starí Slovania si mysleli, že sa posmrtný život odohráva buď v rajských poliach, alebo v temnej „krajine za riekou“, ktorej vládne kanibalská Baba Jaga. Ešte v 19. storočí naši predkovia verili, že mŕtvi sa k živým vracajú,
Aztékovia
srelkaa.jpg
Mictlantecuhtli bol jedným z aztéckych bohov podsvetia a vládol jeho najnižšej sekcii zvanej Mictlan. Spájali ho s pavúkmi, sovami a netopiermi a na maľbách sa zobrazuje ako krvavý kostlivec s náhrdelníkom z ľudských očí. Kňazi zasvätení tomuto bohu často praktikovali rituálny kanibalizmus.
Inkovia
srelkaa.jpg
Supay bol bohom smrti a vládcom podsvetia Inkov. Ovládal rasu démonov a je podobný kresťanskému Satanovi. Inkovia sa ho báli a počas rituálov ho prosili, aby im neubližoval.
Grécko
srelkaa.jpg
Thanatos bol bohom nenásilnej smrti. Gréci vedeli, že prichádza väčšinou k starým ľuďom a jeho príchod je náhly a neohlásený. Zobrazovali ho ako bradatého muža s krídlami a mečom nie nepodobného kresťanským anjelom. Jedného dňa ho Syzifos v strachu pred vlastnou smrťou uväznil. Boh vojny Ares sa ale rozzúril, pretože bez Thanata vojaci v bitkách nezomierali. Preto boha smrti oslobodil a Syzifa k nemu priviedol. Ten dostal od Dia trest: naveky tlačiť do kopca ťažký balvan.
Írsko
srelkaa.jpg
Donn bol írskym pánom samoty a smrti. Žil v podsvetí na juhozápade Írska a verilo sa, že rozpútava búrky, aby mohol duše námorníkov priviesť do svojho panstva. Zaujímavé je, že nebol bohom, ale obyčajným smrteľníkom.
Čína
srelkaa.jpg
V čínskej mytológii je bohyňa Meng Po paňou zabúdania. Keď je duša pripravená na reinkarnáciu, je úlohou Meng Po, aby jej vymazala pamäť. Na tento účel slúži špeciálny čaj piatich príchutí. Existujú príbehy o ľuďoch, ktorí vedeli ihneď po narodení rozprávať, pretože sa im podarilo bohyňu oklamať a čaj nevypiť.
Inuiti
srelkaa.jpg
Inuiti veria, že Sedna je bohyňou podsvetia a mora. Kedysi bola krásnou, smrteľnou ženou, ktorá žila na pobreží spolu s otcom. Raz k nej priletela čajka, ktorá jej sľúbila, že ju odnesie do krajiny prepychu a blahobytu. Sedna súhlasila, no napokon zistila, že ju vták oklamal. Keď ju o rok prišiel otec navštíviť, čajku v hneve zabil, dcéru naložil do člna a vyrazili domov.Keď ostatné čajky zbadali, čo sa stalo ich druhovi, začali nariekať a ich krik počuť dodnes. Vydali sa po stopách vraha a otca aj s dcérou vypátrali. Rozpútali strašnú búrku a Sednin otec výmenou za svoj život sotil dcéru do vody. Tá sa ale zachytila o hranu člna a tak jej otec odsekol prsty, z ktorých sa stali veľryby a tulene.

Čajky odleteli a otec potom dcéru naložil späť do člna. Keď dorazili domov, Sedna zavolala svojich psov a tí v spánku otcovi zožrali ruky a nohy. Keď sa ten prebudil, preklial svoju dcéru. Vtom sa zem roztrhla a pohltila Sednu, otca i psy. Od tých čias Sedna vládne podsvetiu.
Kelti
srelkaa.jpg
V severozápadnom Francúzsku Kelti verili, že Ankou je personifikovaná smrť. Bol to napoly človek a napoly kostlivec, ktorého úlohou bolo strážiť cintoríny a duše, ktoré ich obývajú. Vravelo sa, že Ankouom sa stane človek, ktorý ako zomrie 31. decembra ako posledný. Po zotmení Ankou jazdil krajinou na voze, ktorý ťahali kostry koní, a zbieral duše mŕtvych. Keď mal voz plný, priviezol ho kráľovi podsvetia Anaonovi.
Litva
srelkaa.jpg
Giltine bola mladá atraktívna žena, až kým ju jedného dňa na sedem rokov neuväznili v rakve. Keď z nej vyšla, bola stará a škaredá, mala modrý nos a jedovatý jazyk, ktorým olizovala ľudí odsúdených na smrť. Bola bohyňou smrti a zároveň jej personifikáciou. Cez deň sa túlala po cintorínoch a hľadala telá, ktoré by mohla olízať, aby si doplnila zásoby jedu.
Etruskovia
srelkaa.jpg
Aita bol etruskou personifikáciou smrti, ktorá mala podobu démona s vlčou hlavou. Často sa tiež zobrazoval ako bradatý muž s plášťom z kože vlka. Aita viedol duše mŕtvych do podsvetia a existuje podoba medzi ním a gréckym Hádom.
Zdroj: Spektrum Autor: Liam
reklamy na stránke nedokážem ovplivniť....sorry!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one